Zakres świadczonych usług:

  • Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz przygotowanie raportowań dla instytucji zewnętrznych, np. Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych,
  • Wsparcie przy okresowym i rocznym zamykaniu ksiąg rachunkowych,
  • Wsparcie księgowe przy nietypowych transakcjach, np. zakup/sprzedaż jednostki zależnej/stowarzyszonej, połączenia podmiotów gospodarczych,
  • Tworzenie planu kont dla rachunkowości zarządczej i w celu podejmowania decyzji gospodarczych,
  • Przeprowadzanie testów na utratę wartości aktywów niefinansowych
  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.